Dostępność cyfrowa


  

Deklaracja dostępności Krakowskiego Teatru VARIETE

Krakowski Teatr VARIETE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krakowskiego Teatru VARIETE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy generowane dynamicznie nie są dostępne przez technologie asystujące.
 • Niektóre elementy nie są aktywne podczas nawigacji klawiaturą.
 • W niektórych miejscach brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna w przeglądarce.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury nie jest zgodna z wyglądem strony.
 • Na stronie znajdują się elementy ruchome, których nie da się zatrzymać.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dot. strony internetowej odpowiada: Łukasz Popielarczyk.
 • E-mail: marketing@teatrvariete.pl
 • Telefon: 12 442 78 00
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dot. dostępności architektonicznej odpowiada: Agnieszka Kremer-Sieńko.
 • E-mail: kierownik.obiektu@teatrvariete.pl
 • Telefon: 531 774 472

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Krakowskiego Teatru VARIETE
 • Adres: ul. Grzegórzecka 71
  31-559 Kraków
 • E-mail: sekretariat@teatrvariete.pl
 • Telefon: 12 442 78 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W sprawie dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Krakowskiego Teatru VARIETE posiada następujące rozwiązania techniczne dla osób niepełnosprawnych:

 • teatr posiada rampę dla niepełnosprawnych tj. pochylnię przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne zapewniającą dostęp do budynku teatru (rampa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych jest drogą ewakuacyjną dla tych osób z budynku)
 • w toalecie dla niepełnosprawnych na parterze budynku w pełni dostosowaną zamontowana jest instalacja przyzywowa, sygnalizacja systemu alarmowego połączona jest ze stanowiskiem portierni budynku
 • w pobliżu budynku teatru (poza terenem teatru) znajdują się trzy publiczne oznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
 • teatr posiada pojazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową na dolną część widowni a podczas niektórych wydarzeń możemy gościć dwie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
 • ze względu na architekturę budynku i wynikające z tego tytułu ograniczenia techniczne i prawne wolna od barier jest tylko cześć przestrzeni w budynku

Działania w zakresie zapewnienia dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne lub z przyczyn niezależnych oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym:

Sposób realizacji/wyjaśnienia:

 1. Korespondencja 
 2. Konsultacje 
 3. Monitorowanie podjętych działań na rzecz poprawy dostępności 
 4. Analiza wpływających uwag w zakresie dostępności odnoszących się do wskazanych przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
 5. Stosowanie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności ze względu na ograniczenia techniczne i prawne; zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, lub zapewnienie wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub wprowadzenie takiej organizacji w teatrze, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 6. Diagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczających wspierają osoby ze szczególnymi potrzebami 
 7. Stosowanie rozwiązań mających na celu poprawę dostępności teatru 

Czas realizacji: realizacja w całym okresie działania (uzależniony od zakresu potrzeb)

W naszej witrynie wykorzystujemy poniższe cookies, jesli nie zaakceptujesz wszystkich, niektóre elementy strony mogą nie działać.